WWF chroni lasy | WWF Poland

WWF chroni lasy rel=
forest under water
© WWF / Hartmut JUNGIUS
W zastraszającym tempie tracimy lasy naturalne. Co minutę ich powierzchnia kurczy się o obszar równy 36 boiskom piłkarskim. Bezpowrotnie.
Lasy są największą ostoją życia na Ziemi. Są domem dla 2/3 wszystkich gatunków zamieszkujących naszą planetę. Dostarczają nam naturalnych surowców, oczyszczają powietrze, pomagają utrzymywać zapasy wody pitnej i zapobiegają erozji gleby. Ich skuteczna ochrona jest kluczowa w walce z globalnym ociepleniem – lasy magazynują olbrzymie ilości CO2. Przyczyną aż 20% światowej emisji dwutlenku węgla jest wylesianie.

Utraciliśmy już około połowy powierzchni naturalnych lasów, które istniały kiedyś na świecie. Lasy są wypalane pod uprawy – m.in. soi i palm oleistych. Wyrąbywane są także dla drewna, które trafia do naszych domów w postaci m.in. mebli, podłóg, gazet i papieru toaletowego. Wiele obszarów leśnych niszczonych jest wbrew prawu, z biedy albo dla szybkiego pomnożenia zysków.

Dzięki staraniom WWF niektóre ważne ekosystemy leśne na świecie udało się objąć ochroną – m.in. w Brazylii, Kongo czy na Borneo. W sumie dziś ok. 11 % lasów na Ziemi znajduje się pod ochroną. Jednak wiele wyjątkowo cennych terenów leśnych nie doczekało się jeszcze należytego zabezpieczenia. Giną bezcenne drzewostany a wraz z nimi unikalne gatunki fauny i flory.

Trzeba działać już dziś, aby jak najwięcej z nich udało się ocalić!

Projekty WWF Polska na rzecz ochrony lasu:
 
	© FSC
FSC oznacza, że produkt pochodzi z dobrze zarządzanego lasu.
© FSC

Kupuj wyroby ze znakiem FSC

Symbol ten oznacza, że wyrób, który chcesz nabyć pochodzi z lasu, w którym dba się o zachownie najcenniejszej przyrody.
 
	© WWF Polska