WWF chroni morza i oceany | WWF Poland

WWF chroni morza i oceany rel=
wwf flag boat banner
© WWF-Germany
Morza i oceany zajmują 70% powierzchni Ziemi.
Wytwarzają 50% dostępnego tlenu, wywierają decydujący wpływ na naszą pogodę, pozwalają na utrzymanie różnych gałęzi gospodarki i dostarczają nam pożywienia. Podstawę diety dla prawie miliarda ludzi na świecie stanowią ryby i owoce morza, a ponad 200 milionów ludzi utrzymuje się z rybołówstwa.

Niestety z powodu zanieczyszczeń, nadmiernego ruchu morskiego, przyłowów i przełowienia (czyli nadmiernej, niekontrolowanej eksploatacji łowisk sprowadzającej populacje poławianych gatunków poniżej poziomu bezpiecznego dla ich odtworzenia), nasze morza i oceany wraz ze znajdującą się w nich fauną i florą są obecnie w olbrzymim niebezpieczeństwie.

¾ łowisk na świecie jest już całkowicie wyeksploatowanych lub przełowionych. Od lat 50-tych aż 90% dużych ryb zostało już wyłowionych, a ogromna część morskich siedlisk została zdewastowana przez szkodliwe dla środowiska metody połowowe. Co więcej, każdego roku w wyniku stosowanych obecnie metod połowu, 27 milionów ton niewymiarowych i niechcianych ryb (tzw. przyłowu) łapie się w rybackie sieci, po czym wrzucane jest - często martwe - do wody. Żółwie morskie, foki, morświny, delfiny i wiele innych zwierząt zaplątuje się przypadkowo w sieci lub ginie w kolizjach ze statkami. Te złapane w sieci są następnie wyrzucane za burtę, przeważnie już nieżywe. Jeśli nie zmienimy naszego sposobu korzystania z morskich bogactw, to wszystkie obecnie eksploatowane komercyjnie łowiska zostaną prawdopodobnie wyczerpane do 2048 roku.

Od plastikowych reklamówek po pestycydy – do mórz i oceanów trafiają miliony ton odpadów. W naszych wielkich wodach lądują nawozy, śmieci, ścieki i toksyczne chemikalia, a także duże ilości ropy naftowej. To dodatkowo pogarsza sytuację ekosystemów morskich, które - podobnie jak człowiek - mają pewna granicę tolerancji na szkodliwe czynniki z zewnątrz.

Jeśli zniknie życie w naszych oceanach, zniknie nie tylko pożywienie dla prawie miliarda osób, ale ucierpi także przemysł, a wraz z nim około 200 milionów utrzymujących się z rybołówstwa ludzi. Dlatego zachowanie morskich siedlisk i promowanie zrównoważonego rybołówstwa jest ważne tak dla ludzi, jak i dla środowiska. WWF dba o ochronę bioróżnorodności naszych mórz i oceanów również po to, by zachować ich zasoby dla przyszłych pokoleń.
 
 
	© KPOWM
KPOWM
© KPOWM