| WWF PolandPolecenie Zapłaty

Co to jest Polecenie Zapłaty?

Polecenie Zapłaty jest prostą, bezpieczną i szybką formą regulowania powtarzających się płatności. Ta forma płatności jest wykorzystywana min. do regulowania opłat za: usługi telekomunikacyjne, abonament, składkę ubezpieczenia, rachunki za energię elektryczną, czynsz czy prenumeratę czasopism.

Organizacje pozarządowe również korzystają z Polecenia Zapłaty - dzięki temu darczyńcy mogą w prosty sposób przekazywać regularne, comiesięczne wsparcie.

Dzięki tej formie rozliczeń darczyńca nie musi co miesiąc dokonywać przelewu środków w banku lub na poczcie. Od momentu aktywowania Polecenia Zapłaty transakcję co miesiąc inicjuje WWF i darowizna jest automatycznie przekazywana dla fundacji.

Dlaczego Polecenie Zapłaty jest ważne dla WWF?


Projekty ochrony środowiska są wieloetapowe i długotrwałe. Dlatego zachęcamy Polaków do włączenia się w nasze działania na dłużej i regularne finansowe wspieranie Fundacji i projektów przez nas prowadzonych. Nawet niewielka, ale regularna pomoc otrzymywana od grona stałych przyjaciół WWF (np. w postaci 10 lub 20zł miesięcznej darowizny), pozwala nam lepiej zaplanować działania i mieć pewność, że posiadamy środki na ich realizację. Takie wsparcie jest kluczowe dla realizacji projektów ochrony przyrody.

Czy transakcje dokonywane przy pomocy Polecenia Zapłaty są bezpieczne?


Tak, Polecenie Zapłaty funkcjonuje w Polce od ponad 10 lat, jest to standardowa usługa bankowa, a więc bezpieczna jak każda inna transakcja.

- Poprawność działania Polecenia Zapłaty gwarantowana jest odpowiednimi regulacjami prawnymi w tym Ustawą o prawie bankowym.
- Do rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty wymagana jest zgoda płatnika.
- Zgoda udzielana jest w 2 egzemplarzach - po jednym dla wierzyciela i banku.
- Płatnik posiada pełną kontrolę - zachowuje możliwość anulowania pojedyńczej transakcji lub całkowitej rezygnacji z wspierania fundacji za pomocą Polecenia Zapłaty.
- W przypadku wątpliwości związanych z kwotą obciążenia płatnik może do wyjaśnienia sprawy anulować każdą transakcję.Pieniądze wracają wówczas niezwłocznie na rachunek płatnika.
- Wszystkie transakcje dokonane za pomocą Polecenia Zapłaty są odnotowane na wyciągu bankowym, który otrzymuje płatnik.
- To wierzyciel i bank dbają o prawidłowe, terminowe i bezbłędne przeprowadzenie transakcji. Nad prawidłowym przepływem danych czuwa Krajowa Izba Rozliczeniowa za pomocą systemu ELIXIR.
- W pełni elektroniczna forma przepływu informacji i rozliczeń redukuje możliwość powstania prostych błędów popełnianych przy dyspozycjach wypisywanych ręcznie.
- Komunikacja elektroniczna wierzyciel - bank eliminuje niedoskonałości korespondencji pocztowej.
- Płatnik nie jest narażony na niedogodności osobistego dokonywania przelewów, a w szczególności operowania gotówką.

Jakie są różnice pomiędzy Poleceniem Zapłaty, a zleceniem stałym?


Polecenie Zapłaty jest transakcją inicjowaną przez wierzyciela, a zlecenie stałe to w istocie przelew wykonywany przez bank. Przy korzystaniu ze zlecenia stałego istnieje ryzyko opóźnienia wykonania przelewu (np. bank nie zdąży wysłać przelewu na czas). Natomiast po uruchomieniu Polecenia Zapłaty, to wierzyciel realizuje transakcję w dniu płatności i on pilnuje terminu. W przypadku wykonywania zlecenia stałego, istnieje dodatkowo ryzyko popełnienia błędu podczas ręcznego wprowadzania danych dotyczących płatności. Polecenie Zapłaty pozwala wyeliminować ten problem, gdyż transakcja przesyłana jest elektronicznie.

Czy Polecenie Zapłaty może być zrealizowane częściowo, gdy np. nie ma wystarczającej ilości środków na rachunku?

Nie ma takiej możliwości, gdyż Polecenie Zapłaty jest przesyłane w formie elektronicznej. Bank nie może dokonać zmiany danych zawartych w transakcji. Oznacza to, iż transakcja jest realizowana w całości albo w ogóle.

Czy jeśli w jednym miesiącu na koncie nie ma środków, to w następnym zostanie pobrana podwójna kwota?


Nie ma takiej możliwości, jeśli w danym miesiącu na koncie nie ma środków, to darowizna za ten miesiąc nie zostanie przekazana w ogóle. W kolejnym miesiącu zostanie pobrana tylko darowizna za jeden miesiąc.

Co to jest numer rachunku bankowego w formacie NRB?

Numer rachunku bankowego w formacie NRB, to po prostu 26-cyfrowy numer rachunku bankowego. Tak się nazywa nowy format rachunków - od obowiązującego niegdyś różni się tym, że nie trzeba teraz podawać nazwy i oddziału banku, ponieważ informacje te są zaszyfrowane w tych 26-ciu cyfrach.